Rahim Yar Khan

Rahim Yar Khan Branch

Muhammad Kaleem

City Centre Plaza, Shahi Road, Rahim Yar Khan

Tel: 068-58-88565 , 068-58-87618

Cell: 0333-6091974